Poland
Poland
Poland, pictures taken around Krakow and Zakopane.
« previous | next »
Tadeusz Kosciusko
Tadeusz Kosciusko 
 
Equestrian statue of Tadeusz Kosciusko on approach to the Wawel