Poland
Poland
Poland, pictures taken around Krakow and Zakopane.
Christmas
Christmas  
 
Christmas 2003, tree in the Rynek Główny Krakow